leftcenterrightdel
Đồng chí  Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: TT)

Ngày 26/11, tại Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tập đoàn kinh tế nhà nước. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở cụm các Tập đoàn kinh tế nhà nước, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở cho biết: Từ năm 2016 đến nay, đảng ủy, lãnh đạo các Tập đoàn đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy vai trò của người lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Tập đoàn và phát triển doanh nghiệp. Hầu hết các Tập đoàn ban hành khá kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; quan tâm xây dựng các quy chế, quy định, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên, doanh nghiệp trực thuộc cụ thể hóa, phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chính sách an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện… Các Tập đoàn đã chủ động, tích cực đẩy mạnh các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, nâng cao đời sống của người lao động; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công nhân, người lao động. Quan tâm cải thiện môi trường làm việc; đối thoại, giải quyết các kiến nghị, đơn thư phản ánh của người lao động, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ; đặc biệt, chỉ đạo tích cực trong ứng phó với đại dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được cấp ủy, lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp, chuyên môn của người lao động, địa bàn hoạt động, như: thông qua mạng truyền thông nội bộ, bản tin, trang tin điện tử của đoàn thể ngành, hội nghị, hội thi, triển khai văn bản qua hệ thống tổ chức, sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội, đối thoại… Qua đó, nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công nhân, người lao động được nâng lên, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần tích cực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển tập đoàn, doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các Tập đoàn kinh tế nhà nước (Ảnh: TT)

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các tập đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động từng bước đi vào nền nếp. Các tập đoàn kinh tế nhà nước đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên; tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác từ đầu năm…

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tại 9/9 Tập đoàn đã tham mưu chỉ đạo sửa đổi, bổ sung QCDC ở cơ sở theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP. Một số Ban chỉ đạo đã thực hiện giao ban, tổ chức làm việc với các đơn vị nắm tình hình, điều chỉnh nội dung, hình thức thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị (VNPT); hướng dẫn cụ thể tiêu chí đánh giá hoạt động của ban chỉ đạo QCDC. Đa số Ban chỉ đạo đã quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; đồng thời lồng ghép với công tác kiểm tra của cấp ủy, của lãnh đạo doanh nghiệp về chấp hành pháp luật và sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra theo Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương và kịp thời gửi báo cáo; quan tâm sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở, đã chú ý xây dựng những mô hình thực hiện QCDC có hiệu quả.

Mối quan hệ giữa Tập đoàn, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương ngày càng được củng cố, gắn bó trên cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ của ngành và vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các hoạt động xã hội. Thông qua đơn vị trực thuộc, chi nhánh ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, Đảng ủy, lãnh đạo các Tập đoàn luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách chung của Nhà nước, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trách nhiệm xã hội, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động chia sẻ cùng cộng đồng, góp phần đáng kể vào cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở các địa phương, được Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác phối hợp giữa lãnh đạo Tập đoàn với Đảng ủy và giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn về việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng chặt chẽ hơn. Lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên (có nơi có Hội Cựu chiến binh) hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tham gia tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại; đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; nắm bắt, phản ánh, đề xuất nguyện vọng, vấn đề bức xúc của đoàn viên, hội viên, người lao động với cấp ủy, lãnh đạo Tập đoàn, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ, hạn chế đơn thư vượt cấp; tổ chức các phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Công đoàn các Tập đoàn đã phát huy vai trò tư vấn, hướng dẫn công đoàn các doanh nghiệp trực thuộc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, xây dựng quy chế nội bộ, thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động, góp phần bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật.

xsmb kết quả xổ số miền bắcHầu hết các Tập đoàn đã thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP,nay là Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc. Hoạt động của doanh nghiệp ngày càng được công khai, minh bạch hơn; đảm bảo cho người lao động được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của tập đoàn, của doanh nghiệp, nhất là những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, bằng các hình thức phù hợp với điều kiện hoạt động của từng tập đoàn, doanh nghiệp, trong đó nội dung công khai về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nội quy, quy chế được thực hiện tốt hơn…

Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở tại các tập đoàn, doanh nghiệp đã phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, giúp cho người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện QCDC tại doanh nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ đảm bảo lợi ích của khách hàng, người tiêu dùng; hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, đình công, lãn công; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác quản trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, doanh nghiệp.

xsmb kết quả xổ số miền bắcTại Hội nghị, các đại biểu, đại diện cho các tập đoàn kinh tế nhà nước đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào quy trình thực hiện QCDC ở cơ sở, những hạn chế thiếu sót, giải pháp thực hiện QCDC ở cơ sở….

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thực hiện QCDC của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định: Quốc gia nào cũng có những tập đoàn kinh tế chủ lực đóng vai trò là những “nắm đấm thép” của Nhà nước, nhằm giải quyết những vấn đề căn cơ của xã hội. Do đó việc xây dựng những tập đoàn kinh tế mạnh kể cả của Nhà nước và của tư nhân là yếu tố quan trọng để phát triển nền kinh tế mạnh, vững chắc. Do vậy những tập đoàn kinh tế nhà nước trước hết phải làm ăn hiệu quả để khẳng định được vai trò “nắm đấm thép”. Trong xu thế cạnh tranh toàn cầu, sự nỗ lực vươn lên của các tập đoàn là rất vất vả. Muốn trụ vững trong thị trường đòi hỏi các tập đoàn phải luôn thay đổi mô hình quản trị tiên tiến, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, có những bước đi vững chắc… để xứng đáng là một tập đoàn vững mạnh của một quốc gia.

leftcenterrightdel
 Hội nghị Đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tập đoàn kinh tế nhà nước (Ảnh: TT)

Đảng đã xác định QCDC là một trong những giải pháp để góp phần xây dựng tập đoàn kinh tế ngày càng vững mạnh. Qua kiểm tra 2 tập đoàn kinh tế nhà nước và 7 tập đoàn còn lại tự kiểm tra báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở  cho thấy các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước thực hiện QCDC rất nghiêm túc, trách nhiệm, biết lắng nghe ý kiến người lao động, kịp thời giải quyết những bức xúc của người lao động trong các tập đoàn doanh nghiệp Nhà nước.

xsmb kết quả xổ số miền bắcĐể nâng cao QCDC, góp phần xây dựng các tập đoàn kinh tế vững mạnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các Tập đoàn doanh nghiệp Nhà nước cần tập trung thực hiện những vấn đề như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cả người lao động về việc thực hiện QCDC. Tiếp tục rà soát QCDC trong tập đoàn, trong doanh nghiệp sao cho QCDC phải được cụ thể hóa, khả thi và có sáng tạo, sát với tình hình thực thế của tập đoàn doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giải quyết những khiếu nại tố cáo, bức xúc của người lao động một cách triệt để, thường xuyên đối thoại, lắng nghe người lao động,  tiến công nhanh, có giải pháp hiệu quả đối với những vấn đề phát sinh. Phải chăm lo và bảo đảm an toàn cho người lao động.Quan tâm đến các tổ chức công đoàn, thanh niên…trong các tập đoàn, doanh nghiệp…/.

TT